اولین ستاره

اولین ستاره

همه میدانند که کائنات در حدود 13.7 میلیارد سال قبل در اثر یکانفجار بزرگ یا بیگ بنگ بوجود آمده و سریعأ بعد از این اتفاق اولین ستاره ها تشکیلشدند. امروز این ستاره ها مرده اند و شواهد بسیار کوچکی از اندازه و ترکیب خویش بجاگذاشته اند.

اکنون یک شبیه سازی کمپیوتری، تصاویر واضحی را با جزئیات کاملدر مورد اینکه اولین ستارگان چگونه بوجود آمدند، برای ما فراهم ساخته است. اینیافته ها به روز جمعه 11 اسد در نشریه ساینس منتشر شد.

به گفته دکتر ناووکییوشیدا از دانشگاه ناگویا در جاپان و دکتر لارس هرنکویست در مرکز اخترفیزیک هارواردسیمسون در کمبریدج، ساختار یا ترکیب کائنات اولیه از شکل امروزی آن بسیار متفاوتبود و قوانین فیزیکی حاکم بر آن زمان نیز به نحوی ساده تر. تشریک شرایط کائناتاولیه، گاهی به "عصر تاریکی کائنات" اشاره می کند تا بتوان تشکیل یک شی فضایی را کهدر نهایت مانند یک ستاره بدرخشد، شبیه سازی نمود.

بر اساس این شبیه سازی،گرانش اثر کرده در اختلافات چگالی ماده، گاز و " ماده تاریک" مرموز کائنات در جریانیک دقیقه؛ یعنی درست بعد از انفجار بزرگ با هدف اینکه مراحل اولیه یک ستاره رابسازد، بنام پیش ستاره یاد می شود.

شبیه سازی دکتر یوشیدا نشان می دهد، پیشستاره ها با جرم برابر یک درصد خورشید ما در نهایت به چنان ستاره های بزرگی تبدیلمی شوند که توان ترکیب ذرات سنگین تر را با هم دارند و این کار نه بعد ها در زمانترکیب ستاره ها، بلکه درست بعد از انفجار بزرگ اتفاق افتاده است. این ستاره ها حدودصد مرتبه بزرگتر از خورشید ما بودند و بیشتر از یک میلیارد سال هم نه درخشیده اند.

هرنکویست می گوید: " این تصویر کلی از تشکیل یک ستاره و قابلیت مقایسهاینکه اجرام ستاره ای در دوره های متفاوت زمانی و نقاط مختلف کائنات چگونه بوجودآمده اند، فرصت تحقیق منشاء حیات و تشکیل سیارات را در مناطق مختلف کائنات می دهد".

"
بعد از انباشته شدن ستاره ها، فراوانی عناصر در کائنات نیز افزایش یافت،زیرا تشکیل و از بین رفتن ستارها به پخش نمودن عناصر در سراسر کائنات ادامه دادند. پس زمانیکه در مورد آن فکر می کنید، بدانید که تمام عناصر وجود ما انسان ها، مدت هاقبل در نتیجه عکس العمل یا واکنش هسته ای در مرکز ستاره ها بوجود آمده اند".

شبیه سازی تولد یک پیش ستاره در کائنات اولیه، یک گام مهم در جهت اهدافبلند پروازانه برای کنار هم گذاشتن تکه های کوچک و ریز تشکیل یک پیش ستاره و همچنانپیش گویی جرم و خواص این ستاره ها می باشد.

برای محاسبه و شبیه سازی بهتوانائی بیشتر کمپیوتری و اطلاعات فیزیکی بیشتر نیاز است، اما پژوهشگران امیدوارندتا بتوانند شبیه سازی ها را الی لحظه اولین عکس العمل هسته ایی یعنی زمانیکه یک شیستاره ای به یک ستاره واقعی تبدیل می شود، گسترش دهند.

دکتر یوشیدا بااستفاده از این شبیه سازی، مطالعه تشکیل پیش ستاره ها را تا سطح جدید تری رسانید،اما این تحقیقات ما را فقط تا نیمه راه بسوی هدف ما می رساند.

به گفته ولکربروم – پروفیسور همکار اختر فیزیک در دانشگاه تکزاس " این کار در واقع شبیه گذاشتنتهداب یک آسمان خراش است. ما باید مطالعات خود را در این عرصه ادامه دهیم تا بفهمیمکه پیش ستاره های کوچک و ریز چگونه لایه به لایه رشد می کنند و در نهایت به یکستاره بزرگ تبدیل می شوند. اما در این جا قوانین فیزیک پیچیده تر می شود و ما بهمنابع محاسباتی بیشتر نیاز داریم".

 

/ 0 نظر / 20 بازدید