از خورشید چه می دانید؟

از خورشید چه میدانید؟

خورشید از لحاظ نجومی در فاصله ی نزدیکی نسبت به ما قراردارد خورشید تقریبا 300 هزار برابر پر

جرمتر از زمین است ، اخترشناسان عقیده دارند که خورشید از لحاظ ساختار دورنی به سه بخشعمده

تشکیل می شود

  • هسته
  • بخشتابشی
  • بخش همرفتیهسته در واقع موتور خانه ی خورشیدی است ودرآن واکنشهایهمجوشه ای هسته ای رخ می دهد

دمای هسته به حدود 15 میلیون درجه یسانتی گراد می رسد ، انرژی تولید شده در هسته مستقیما بهسطح

نمی رسد بلکه در لایه ای بالاتر یعنی به بخش تابشی وارد میشود دراین بخش پیوسته فرایند جذب و تابش

صورت می گیرد و در نهایتانرژی تولید شده به بیرونی ترین لایه ی درونی خورشیدی یعنی پوشش

همرفتی وارد می شود .
ساختار بیرونی خورشید از 3 بخش تقسیم شده است

پائین ترین لایه را که در واقع دربالاترین بخش همرفتی قرار دارد شید سپهر مینامند

نور مرئی که ما از خورشید مشاهده می کنیم مربوط به این بخشاست ضخامت آن حدود صد کیلومتر و

دمای متوسط آن حدود 5800 درجه ی سانتیگردا است

بالاتر از شید سپهر ، لایه ی میانی جو فام سپهر با ضخامتیحدود دو هزار کیلومتر قرار دارد

فام سپهر به دلیل تابش شدید شید سپهردر حالت عادی دیده نمی شود بلکه در هنگام خورشید گرفتگی

کلی ، فام سپهر به صورت هاله ای قرمز رنگ در لبه ی قرص تیرهی خورشید دیده می شود دمای فام سپهر

به حدود 40 هزار درجه یسانتی گراد می رسد

بیرونی ترین لایه ی جو خورشید را تاجمی نامند تاج هم مانند فام سپهر در حالت عادی دیده نمی شود بلکه

در هنگام خورشید گرفتگی کلی تاج مانند هاله ی سفید درخشانیپیرامون قرص تیره ی خورشید دیده

می شود (البته در هنگام خورشید گرفتگیکلی بخش کوچکی از فام سپهر دیده می شود بخشهایبیرونی

تاج به صورت ذرات پر انرژی در فضای منظومه ی شمسی پراکندهمی شود که اصطلاحا این ذرات را

باد خورشیدی می نامند در هنگام اوجفعالیت های خورشیدی ممکن است طوفانی از ذرات پر انرژی

به سطح زمین برسد و موجب اختلال در ارتباطات رادیویی شوددمای تاج به حدود دو میلیون درجه

سانتی گراد می رسد


نکته ی جالب این است که دمای جو خورشید از شید سپهر به تاجافزایش می یابد در صورتی که انتظار

می رود بخشهای بیرونی جو خورشید سرد ترباشد


لکه ها

معروف ترین و مشخص ترین فعالیتهای سطحیخورشیدند آنها در مقایسه نسبت به مناطق دیگر شیدسپهر

سردترند اندازه ی یک لکه ی متوسط ممکن است دو برابر قطرزمین باشد معمولا لکه ها به صورت گروهی

دیده می شوند و یک گروهممکن است بیش از صد لکه ی منفرد تشکیل شده باشد رصد لکه ها با چشم غیر

/ 0 نظر / 150 بازدید