پیش بینی بارش شهابی

پیش بینی بارش شهابی

پیش بینی بارش هایشهابی کار پیچیده ای است. دنباله دار ها اجرام سبک و تاثیر پذیری هستند. بنابراینبه راحتی تحت تاثیر دیگر سیارات قرار می گیرند. این عامل در مورد دنباله دار هایکوتاه دوره (مانند دنباله دار تمپل-تاتل) مهمتر است. اثرات گرانشی باعث می شود کهمدار دنباله دار در هر بازگشت دقیقا" یکسان نباشد بنابراین در بازگشت های مختلفدنباله دار ذرات پخش شده از آن در فواصل مختلفی از مدار زمین قرار می گیرند. اختلالات سیارات (به ویژه سیاره مشتری) باعث می شود که توده ذرات به جامانده ازدنباله دار جابه جا شود. جرم ، سرعت ذرات پرتاب شده از دنباله دار نیز متفاوت است. برای پیش بینی اثرات گرانشی وارد شده می بایست مجموعه ای از اثرات گرانشیمتقابل(خورشید ، زمین ، مشتری و توده ذرات) را در نظر گرفت. اصطلاحا" باید یک سیستمچند ذره ای را مورد بررسی قرار داد. کار پیچیده ای که احتیاج به کامپیوترهای پرسرعتدارد. علاوه بر اثر گرانشی ، فشار تابشی خورشید نیز باعث پهن شدگی و تغییر توزیعذرات می شود.در نتیجه توزیع جرم در توده ذرات دچار تغییر می شود و برای پیش بینیشدت بارش، نیازمند تعیین توزیع ذرات هستیم.

مهمترین بارشهای سالیانه موارد زیر میباشند:

اردیبهشت؛بار شهابی شلیاقی
بارششهابی شلیاقی یکی از قدیمی ترین بارش های شهابی رصدشده است. چینی ها دو هزار سالپیش آن را ثبت کرده اند. منشاء این بارش، دنباله دار تاچر (Thatcher, C/1861 G1) است. این دنباله دار درسال 1861 کشف شد. دوره تناوب این دنباله دار 415 سال محاسبه شده است. ساکنان نیمکرهشمالی می توانند این بارش را در بیشتر طول شب مشاهده کنند. البته شدت شهاب های آنزیاد نیست و در بهترین شرایط و در آسمانی کاملاً تاریک به حدود 15 شهاب در ساعت میرسد.اردیبهشت؛ بارش شهابی اتا
- دلویبارش اتا - دلوی از بقایای ذرات به جای مانده از دنباله دار هالیاست. به علت ارتفاع کم کانون بارش، رصد آن از نیمکره شمالی به خوبی میسر نیست. رصدگران می توانند در سپیده دم، کانون بارش را در افق جنوب شرقی خود مشاهده کنند.
مرداد؛ بارش شهابی دلتا- دلوی جنوبی
مرداد، ماهبارش های شهابی است. در این شب ها چندین بارش شهابی به طور همزمان فعال هستند. بارششهابی دلتا- دلوی جنوبی که بیشتر برای ساکنان نواحی جنوبی مناسب است در 6 مرداد بهاوج خود می رسد.

مرداد؛ بارش شهابی
برساووشیبارش شهابی برساووشی یکی از معروف ترین بارش های شهابی سالیانهاست که در 21 تا 22 مرداد به اوج فعالیت خود می رسد. شاید به جرات بتوان گفت بارششهابی برساووشی یکی از شورانگیزترین برنامه های سالیانه نجومی است که در شب های گرمتابستان منجمان آماتور را گردهم می آورد. نخستین گزارش های رصد این بارش به بیش ازدو هزار سال پیش برمی گردد که در شرق دور (چین، ژاپن و...) ثبت شده است. منشاء بارشبرساووشی، دنباله دار سویفت- تاتل است که در سال 1862 کشف شد. چند سال پس از کشفاین دنباله دار بود که «شیاپارلی» با کمک محاسباتش نشان داد دنباله دار سویفت- تاتلمنشاء بارش شهابی است. این اولین بار بود که ارتباط بارش شهابی و دنباله دار بهاثبات می رسید. افزایش فعالیت بارش برساووشی در سال های 63-1861 تاییدکننده اینمطلب بود. دوره تناوب دنباله دار سویفت- تاتل حدود 130 سال است و آخرین بار دراوایل دهه 1990 به حضیض خود رسید و در سال های 1991 و 1992 نیز تعداد شهاب های بارشبرساووشی بیش از حد معمول بودند.

مهر؛ بارش شهابی
جباریمنشاء این بارش، دنباله دار هالی است. کانون این بارش در نزدیکیستاره معروف قرمزرنگ این صورت فلکی قرار دارد که پس از نیمه شب طلوع می کند و تاصبح در آسمان است. اوج این بارش تقریبا" در بامداد آخرین روز ماه مهر اتفاق میافتد.

آبان؛ بارش شهابی
اسدی
ظهور چشمگیربارش اسدی 1799 را بسیاری از دریانوردان و ساکنان قاره امریکا رصد کردند. در سال 1833 نیز بارش اسدی شگفتی آفرید. در مدت چند ساعت تعدادشان به هزاران شهاب در ساعترسید، به طوری که بسیاری تصور کردند جهان به پایان رسیده است.

در سال 1837، «هاینریش اولبرس» با بررسی بارش اسدی دهه های گذشته، دوره فعالیت آن را 33 یا 34سال تعیین کرد. در آن زمان مشخص شد منشاء بارش شهابی اسدی، دنباله دار تمپل- تاتلاست. در دهه های بعدی بارش شهابی اسدی فعالیت چشمگیری نداشت، اما در سال 1966 شهابهای اسدی غوغایی آفریدند. در مدت کوتاهی آسمان پر از شهاب شد، به طوری که برخیرصدگران در امریکای شمالی از ظهور 30 شهاب در یک ثانیه خبر دادند.

دنبالهدار تمپل- تاتل در آخرین گذر خود در نهم اسفند 1377 به حضیض مدارش رسید. در این سالاوج بارش 20 ساعت زودتر از زمان پیش بینی شده اتفاق افتاد. آنهایی که موفق به رصدآن شدند، آذرگوی های بی نظیری را دیدند. در سال 1378 بارش اسدی در 30/5 صبح 27 آبانبا ظهور هزاران شهاب در ساعت به اوج خود رسید. در آن زمان کانون در ارتفاع زیادیقرار داشت و بسیاری از ساکنان خاورمیانه توانستند شاهد این آتش بازی آسمانی باشند. در سال های اخیر فعالیت این بارش با ظهور حدود 10 شهاب در ساعت، معمولی بوده است.

آذر؛ بارش شهابی
جوزاییاین بارش به علت تعداد شهاب های زیاد و پرنور، مورد توجه بسیاریاز رصدگران است. کانون این بارش تقریباً در طی تمام شب در آسماناست.

دی؛ بارش شهابی
ربعیبارش شهابی ربعی یکی از چند بارش شهابی فعال سالیانه است. ربع نامصورت فلکی کوچکی است که در تقسیم بندی انجمن بین المللی نجوم جزیی از صورت فلکی عوامحسوب شده است، به همین دلیل نام این بارش شهابی برای خیلی ها آشنا نیست. سرد بودنهوا در این زمان باعث می شود رصدگران کمی به رصد آن بپردازند. کانون این بارش پس ازنیمه شب از شمال شرق طلوع می کند و در ساعت 5 بامداد به ارتفاع حدود 50 درجه از افقشرقی می رسد. شهاب های این بارش سرعت نسبتاً کمی دارند

 

/ 0 نظر / 21 بازدید