پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

سال چکونه بوجود میآید و چگونه تحویل می شود؟

سال نو چگونه تحویل می‌شود؟                 عرض جغرافیایی صفر درجه، خط استواعرض جغرافیایی 45 درجهعرض جغرافیایی 90 درجه، قطب شمال منبع تصاویر:WIKIMEDIA COMMONS ظهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 963 بازدید