آقایان در سن 14 تا 17 سال ،مانند کشور کره شمالی هستند:قدرتی ندارند ولی مانند این کشور ادعای قدرت و سرکشی می کنند.

بعد از 65 سالگى، شبیه عربستان هستند: همگان فقط به خاطر مال و ثروت به آنها احترام می گذارند.


جغرافیاى آقایان

آقایان در سن 14 تا 17 سال ،مانند کشور کره شمالی هستند:قدرتی ندارند ولی مانند این کشور

ادعای قدرت و سرکشی می کنند.

در سن 18 تا 19سالگى، مثل هندوستان هستند: برای زندگی کردن 4راه پیش روی خود میبینند یا

کنکور و قبولی یا سربازی به عبارت بهتر(آشخوری)یا بیشتر مواقع عاشق مشن و تا صبح واسه

عشقشون شعر میگن و یا پایان زندگی و مرگ.

در سن 20 تا 27 سالگى، مانند کانادا هستند: بسیار خون گرم و مهربان اوج جوانی، زیبا و دلربا،

برای هر دختری خیلی زود ویزای پزیرش صادر میکنند..در این دوران در تمام مدت از طرف جنس

مخالف زیر نظر هستن و برایشان دامهای زیادی گسترانده شده است .

 بین سن27 تا 32 سالگى، مانند ترکیه هستند: بدین معنا که در دام گرفتار شده اند و فقط به حرف

رئیس بزرگ که همان خانومشان باشد گوش میدهند...پر از عشق . 

در سن 32 تا 40 سالگى، مثل ژاپن هستند: کاملا کاری شده اند..آینده روشن را در فعالیت شبانه

روزی میبینند .

بین 40 تا 50 سالگى، مانند روسیه  هستند: بسیار پهناور، آرام و بسیار قدرتمند در جامعه و به

عنوان راهنما و حلال مشکلات.

در سن50 تا 65 سالگى، مانند کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق: با یک گذشته ی

درخشان.

بعد از 65 سالگى، شبیه عربستان هستند: همگان فقط به خاطر مال و ثروت به آنها احترام          می

گذارند.