بلژیک با 513, 30 کیلومتر مربع وسعت (صدوبیست و دومین کشور جهان) در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی، در شمال غربی قاره اروپا، در جنوب دریای شمال و هم مرز با کشورهای هلند در شمال، آلمانغربی در شرق، لوگزامبورگ در جنوب شرقی و فرانسه در جنوب و غرب، می باشد. بلژیک سرزمینی کم ارتفاع بوده که جلگه ها بیش از نیمی از آن را شامل میشوند. فلات آردن که در جنوب این کشور واقع شده ناحیه نسبتاُ مرتفع است.

مهمترین رودهای بلژیک موز و اسکو(با شعباتشان) می باشند. جنگلهای بلژیک پهنه نسبتاٌ وسیعی را در برگرفته و بیشتر در ناحیه جنوبی آن واقع شده اند. آب و هوا معتدل و مرطوب و پرباران است.بلندترین نقطه آن قله بوتراتژ با 694 متر ارتفاع بوده و رودهای موز (949 کیلومتر) و اسکو (435 کیلومتر) طویلترین رودهای آنند که قسمت اعظم آنها در فرانسه و هلند جریان دارند.

زکات علم در نشر آن است. امام علی علیه السلام


بلژیک (بلجیم)

ملاحظات تاریخی

این سرزمین در زمانهای دور مسکن قبایل بلژی (Belgae) وسلت ها بوده تا اینکه توسط ژولیوس (یولیوس) سزار امپراطور روم فتح گردید. فرانکها نیز از قرن سوم تا نهم میلادی آن را اداره کردند و بعدها جزء امپراطوری شارلمانی شد که پس از تجزیه امپراطوری شارلمانی جزودولت لوتارینگیا گردید و با سرزمینهای فعلی هلند و لوکزامبورگ و قسمتهایی از فرانسه و آلمان اداره می شد. در همان زمان انقلابات و شورشهای فراوان موجبات استقلال نسبی آن را فراهم آورد.در قرن چهاردهم میلادی بلژیک در دست خاندان بورگاندی افتاد و از طریق آنان در سال 1482 تحت تسلط خاندان هاپسبورگ درآمد که بعداٌ تحت نفوذ چندین دولت دیگر واقع شد.در سالهای آخر قرن هجدهم فرانسویان بر آن سلطه راندند تا سال 1815 که بلژیک با هلند متحد شد، اما این اتحاد نیز چندی نپائید و سرانجام بلژیک در سا 1831 مستقل شده دارای حکومتی سلطنتی گردید و لئوپولدساکس کوبورگ بعنوان نخستین پادشاه آن برگزیده شد. اما ویلیام اول پادشاه وقت هلند مایل به شناختن حقوق اساسی بلژیک نبود و به آنجا لشکرکشی کرد ولی از نیروهای فرانسه شکست خورده و عقب نشینی نمود.

در سالهای نیمه دوم قرن نوزدهم صنایع بلژیک پیشرفت فراوانی کرده و فکر ایجاد مستعمرات نخستین بار توسط لئوپولد دوم، دومین پادشاه آن کشور به مرحله اجرا درآمد و استانلی کاشف بلژیکی با حمایت پادشاه، زئیر (کنگوی آنزمان) را ضمیمه بلژیک کرد که از آن زمان بیش از  قرن آن را استعمار کرد. بلژیک در هر دو جنگ بین المللی بیطرفی خود را اعلام کرد ولی در هر دو جنگ بوسیله آلمان اشغال شد. تسلیم بلاشرط لئوپولد سوم پادشاه وقت در مقابل سربازان آلمانی، در جنگ دوم جهانی اثر نامطلوبی از وی در بلژیکیها بجای گذاشت تا حدی که پس از جنگ عدم صلاحیت وی برای رهبری کشور مطرح شد و سرانجام حکومت بلژیک به پسرش بود وئن اول تفویض گردید. از آن زمان بلژیک نقش مهمی را در سیاست منطقه داشته و به عضویت چندین اتحادیه و پیمان درآمده است.

ملاحظات جغرافیایی

بلژیک با 513, 30 کیلومتر مربع وسعت (صدوبیست و دومین کشور جهان) در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی، در شمال غربی قاره اروپا، در جنوب دریای شمال و هم مرز با کشورهای هلند در شمال، آلمانغربی در شرق، لوگزامبورگ در جنوب شرقی و فرانسه در جنوب و غرب، می باشد. بلژیک سرزمینی کم ارتفاع بوده که جلگه ها بیش از نیمی از آن را شامل میشوند. فلات آردن که در جنوب این کشور واقع شده ناحیه نسبتاُ مرتفع است.

مهمترین رودهای بلژیک موز و اسکو(با شعباتشان) می باشند. جنگلهای بلژیک پهنه نسبتاٌ وسیعی را در برگرفته و بیشتر در ناحیه جنوبی آن واقع شده اند. آب و هوا معتدل و مرطوب و پرباران است.بلندترین نقطه آن قله بوتراتژ با 694 متر ارتفاع بوده و رودهای موز (949 کیلومتر) و اسکو (435 کیلومتر) طویلترین رودهای آنند که قسمت اعظم آنها در فرانسه و هلند جریان دارند.

ملاحظات سیاسی

حکومت این کشور پادشاهی است و پادشاه آن بودوئن اول، و نخست وزیر مارک ایسکنس میباشد.قوه مقننه ازدومجلس قانونگذاری تشکیل یافته , سنابا 182عضو و مجلس نمایندگان با 212 عضو که دوره نمایندگی هریک از این مجالس چهارسال است.قانون اساسی موجود درسال 1831 تدوین گشته و درسال 1970 اصلاحاتی بر آن افزوده گردیده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، بلژیک از9 استان تشکیل گردیده که تا حد زیادی در امور داخلی بصورت خودمختار عمل می نماید. فعالیت احزاب در بلژیک نسبتاٌ آزاد است و احزاب مهم آن عبارتند از: حزب سوسیال مسیحی، حزب سوسیالیست، حزب لیبرال، اتحاد مردم، جبهه دموکراتیک فرانکوفون و حزب کمونیست.بلژیک درسال 1831 از هلند مستقل شد. روز ملی آن بیست و یکم ژوئیه بوده و در سال 1945 به عضویت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمانهای ناتو- بنلوکس- وئو – شورای اروپا – جامعه اروپا – اواسی دی – اسه –امسفائو- گات – یااآ- بانک جهانی – ایکائو – ایدب- ایفک – ایلو- ایمکو- ایمف – ایتو- یونسکو- یوپو – وهو- ومو- آدب- سی سی دی نیز عضویت دارد.

کشوربلژیک درسال 1830.م پا به عرصه وجودنهاد.قانون اساسی این کشور با منصوب نمودن یک پادشاه به عنوان رهبرکشور، اقدام به تمهید ساختارهای لازم برای یک کشور واحد ومتمرکزنمود.درسال1970.م،کشوربلژیک بعدازاجرای4مرحله اصلاحات درقانون اساسی به یک کشورفدرال متشکل ازسه جامعه ـ هلندی زبان،آلمانی زبان،فرانسه زبان و3منطقه موسوم به FLEMISH; WALLONوبروکسل تغییریافت.

هرکدام ازجوامع ومناطق فوق الذکربنابه وضعیت حقیقی وحقوقی خود، از لحاظ قانونگزاری واجرای قانون به صورت مستقل عمل می کنند.به همین خاطر شورای متشکل ازرؤسای قانونی جوامع ومناطق فوق متشکل شده واقدام به تصویب قوانینی می نمایندکه درحکم دستورالعمل بوده ودرسراسر کشور نهادها وسازمانهای مختلف ملزم به اجرای آن میباشد. هرکدام ازسه جامعه فوق نسبت به موضوعات فرهنگی،آموزش، زبان و امور انسانی منطقه خود مسئولیت قانونی دارند .منطق سه گانه نیز دراین بین مسئولیت اقتصاد،انرژی،حمل ونقل وخدمات دولتی، برنامه ریزی شهری وکشوری محیط زیست را برعهده دارند.دولت فدرال با به عهده داشتن روابط خارجی،دادگستری واموردفاعی وقانونگزاری اقتصادی واجتماعی به صورت نهاد مافوق انجام می نماید.

در زیرمجموعه مناطق سه گانه تعداد10استان و 589 بخش وجود دارند که مسئولیت امور محلی واستانی را عهده دار میباشند.قانون اساسی کشورجدایی دین ازسیاست ویا دولت از کلیسا را تضمین نموده است.قانون اساسی کشورجدایی دین ازسیاست ویا دولت از کلیسا را تضمین نموده است.از اینروی،درکشوربلژیک دین رسمی وجود ندارد ولی کلیسای کاتولیک دربیشتر نقاط کشور نمایندگی دارد.

ملاحظات اقتصادی

واحد پول آن فرانک بلژیک (BF)معادل100 سانتیم است که هر1/31 آن برابر یک دلار است.تولید ناخالص ملی در سال 1979 حدود 57/78 میلیارد دلار بوده (درآمد سرانه 971, 7 دلار ) که 30% آن از صنایع و 4% از کشاورزی ،25% از تجارت و 24% از خدمات بدست می آید.نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی حدود 5/3% می باشد. درآمد بودجه ملی در سال 1977 بالغ بر 5/28 میلیارد دلار و هزینه های بودجه در همین سال معادل 97/22 میلیارد دلار بوده است. واردات بلژیک در سال 1977 حدود 3/48 میلیارد دلار بوده که بیشترشامل: دانه های نباتی، پوست،موادمعدنی، نفت،موادشیمیایی، خشکبار، قالی، منسوجات، الماس، وسایل الکتریکی و ماشین است که اکثراٌ از کشورهای آلمانغربی (22%)،‌فرانسه (17%) ، هلند (16%)و امریکا (6%) وارد می شود. میزان صادرات این کشور حدود 8/44 میلیارد دلار است که بیشتر شامل: موادشیمیایی، چوب، منسوجات، الماس تراشیده، فرآورده های آهن و پولاد، ماشین آلات و اتومبیل، شیشه و موادغیرفلزی است و اکثراٌ به کشورهای آلمان(22%)،فرانسه(19%)،هلند(17%)وانگلستان (6%) صادر می شود.مهمترین صنایع کشور عبارتند از: صنایع پولاد و ذوب فلزات، نساجی، الکتریکی، تراش الماس، شیمیایی، شیشه و اتومبیل. چغندرقند، علوفه، سیب زمینی، چاودار و دام نیز مهمترین محصولات کشاورزی و دامپروری آن کشوررا تشکیل داده و سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالع بر 08/0 هکتار می باشد. تولید سالیانه گوشت گاو 900, 294 تن، گوشت خوک 400, 611 تن و صید ماهی 000, 49 تن می باشد. تولید سالانه نیروی الکتریسیته نیز معادل 1/47 میلیارد کیلووات ساعت است.ذغال سنگ مهمترین ماده معدنی بوده و آهن، سرب، روی، مس، طلا، نیکل، قلع، فسفات و منگنز به مقادیری کمتری وجود دارند.

اشتغال

نیروی کار کشور بالغ بر 000, 000, 4 نفر است که 30% آن در صنایع، 3% در بخش کشاورزی، 8% در بازرگانی و تجارت و 47% در خدمات مشغول کار هستند. تعداد ثابت افراد ارتیش 000, 90 نفر وذخیره آن 500, 55 نفر است.

درحال حاضر، مهمترین زمینه های اشتغال دراین کشوربخش صنعت با 5/27%،خدمات عمومی7% وکشاورزی تنها با 5/2%میباشد.نرخ بیکاری دراین کشور5/13%است.