از خورشید چه می دانید؟

خورشید از لحاظ نجومی در فاصله ی نزدیکی نسبت به ما قرار دارد خورشید تقریبا 300 هزار برابر پر

جرمتر از زمین است ، اختر شناسان عقیده دارند که خورشید از لحاظ ساختار دورنی به سه بخش عمده

تشکیل می شود

  • هسته
  • بخش تابشی
  • بخش همرفتی


زکات علم در نشر ان است. امام علی(ع)


از خورشید چه می دانید؟

خورشید از لحاظ نجومی در فاصله ی نزدیکی نسبت به ما قرار دارد خورشید تقریبا 300 هزار برابر پر

جرمتر از زمین است ، اختر شناسان عقیده دارند که خورشید از لحاظ ساختار دورنی به سه بخش عمده

تشکیل می شود

  • هسته
  • بخش تابشی
  • بخش همرفتیهسته در واقع موتور خانه ی خورشیدی است ودرآن واکنشهای همجوشه ای هسته ای رخ می دهد

دمای هسته به حدود 15 میلیون درجه ی سانتی گراد می رسد ، انرژی تولید شده در هسته مستقیما به سطح

نمی رسد بلکه در لایه ای بالاتر یعنی به بخش تابشی وارد می شود دراین بخش پیوسته فرایند جذب و تابش

صورت می گیرد و در نهایت انرژی تولید شده به بیرونی ترین لایه ی درونی خورشیدی یعنی پوشش

همرفتی وارد می شود .
ساختار بیرونی خورشید از 3 بخش تقسیم شده است

پائین ترین لایه را که در واقع در بالاترین بخش همرفتی قرار دارد شید سپهر می نامند

نور مرئی که ما از خورشید مشاهده می کنیم مربوط به این بخش است ضخامت آن حدود صد کیلومتر و

دمای متوسط آن حدود 5800 درجه ی سانتی گردا است

بالاتر از شید سپهر ، لایه ی میانی جو فام سپهر با ضخامتی حدود دو هزار کیلومتر قرار دارد

فام سپهر به دلیل تابش شدید شید سپهر در حالت عادی دیده نمی شود بلکه در هنگام خورشید گرفتگی

کلی ، فام سپهر به صورت هاله ای قرمز رنگ در لبه ی قرص تیره ی خورشید دیده می شود دمای فام سپهر

به حدود 40 هزار درجه ی سانتی گراد می رسد

بیرونی ترین لایه ی جو خورشید را تاج می نامند تاج هم مانند فام سپهر در حالت عادی دیده نمی شود بلکه

در هنگام خورشید گرفتگی کلی تاج مانند هاله ی سفید درخشانی پیرامون قرص تیره ی خورشید دیده

می شود (البته در هنگام خورشید گرفتگی کلی بخش کوچکی از فام سپهر دیده می شود بخشهای بیرونی

تاج به صورت ذرات پر انرژی در فضای منظومه ی شمسی پراکنده می شود که اصطلاحا این ذرات را

باد خورشیدی می نامند در هنگام اوج فعالیت های خورشیدی ممکن است طوفانی از ذرات پر انرژی

به سطح زمین برسد و موجب اختلال در ارتباطات رادیویی شود دمای تاج به حدود دو میلیون درجه

سانتی گراد می رسد


نکته ی جالب این است که دمای جو خورشید از شید سپهر به تاج افزایش می یابد در صورتی که انتظار

می رود بخشهای بیرونی جو خورشید سرد تر باشد


لکه ها

معروف ترین و مشخص ترین فعالیتهای سطحی خورشیدند آنها در مقایسه نسبت به مناطق دیگر شید سپهر

سردترند اندازه ی یک لکه ی متوسط ممکن است دو برابر قطر زمین باشد معمولا لکه ها به صورت گروهی

دیده می شوند و یک گروه ممکن است بیش از صد لکه ی منفرد تشکیل شده باشد رصد لکه ها با چشم غیر

مصلح بدون فیلتر بسیار خطرناک است اما گاهی لکه ها اونقدر بزرگ هستند که با چشم غیر مصلح دیده

می شوند در این صورت هنگام طلوع یا غروب خورشید که درخشش ظاهر ی خورشید قدر ی کمتر شده

است می توان انها را دید دمای لکه ها حدود 1500 درجه ی سانتی گراد است به همین دلیل تیره به نظر

می رسند

 

از خورشید چه می دانید؟

خورشید از لحاظ نجومی در فاصله ی نزدیکی نسبت به ما قرار دارد خورشید تقریبا 300 هزار برابر پر

جرمتر از زمین است ، اختر شناسان عقیده دارند که خورشید از لحاظ ساختار دورنی به سه بخش عمده

تشکیل می شود

  • هسته
  • بخش تابشی
  • بخش همرفتیهسته در واقع موتور خانه ی خورشیدی است ودرآن واکنشهای همجوشه ای هسته ای رخ می دهد

دمای هسته به حدود 15 میلیون درجه ی سانتی گراد می رسد ، انرژی تولید شده در هسته مستقیما به سطح

نمی رسد بلکه در لایه ای بالاتر یعنی به بخش تابشی وارد می شود دراین بخش پیوسته فرایند جذب و تابش

صورت می گیرد و در نهایت انرژی تولید شده به بیرونی ترین لایه ی درونی خورشیدی یعنی پوشش

همرفتی وارد می شود .
ساختار بیرونی خورشید از 3 بخش تقسیم شده است

پائین ترین لایه را که در واقع در بالاترین بخش همرفتی قرار دارد شید سپهر می نامند

نور مرئی که ما از خورشید مشاهده می کنیم مربوط به این بخش است ضخامت آن حدود صد کیلومتر و

دمای متوسط آن حدود 5800 درجه ی سانتی گردا است

بالاتر از شید سپهر ، لایه ی میانی جو فام سپهر با ضخامتی حدود دو هزار کیلومتر قرار دارد

فام سپهر به دلیل تابش شدید شید سپهر در حالت عادی دیده نمی شود بلکه در هنگام خورشید گرفتگی

کلی ، فام سپهر به صورت هاله ای قرمز رنگ در لبه ی قرص تیره ی خورشید دیده می شود دمای فام سپهر

به حدود 40 هزار درجه ی سانتی گراد می رسد

بیرونی ترین لایه ی جو خورشید را تاج می نامند تاج هم مانند فام سپهر در حالت عادی دیده نمی شود بلکه

در هنگام خورشید گرفتگی کلی تاج مانند هاله ی سفید درخشانی پیرامون قرص تیره ی خورشید دیده

می شود (البته در هنگام خورشید گرفتگی کلی بخش کوچکی از فام سپهر دیده می شود بخشهای بیرونی

تاج به صورت ذرات پر انرژی در فضای منظومه ی شمسی پراکنده می شود که اصطلاحا این ذرات را

باد خورشیدی می نامند در هنگام اوج فعالیت های خورشیدی ممکن است طوفانی از ذرات پر انرژی

به سطح زمین برسد و موجب اختلال در ارتباطات رادیویی شود دمای تاج به حدود دو میلیون درجه

سانتی گراد می رسد


نکته ی جالب این است که دمای جو خورشید از شید سپهر به تاج افزایش می یابد در صورتی که انتظار

می رود بخشهای بیرونی جو خورشید سرد تر باشد


لکه ها

معروف ترین و مشخص ترین فعالیتهای سطحی خورشیدند آنها در مقایسه نسبت به مناطق دیگر شید سپهر

سردترند اندازه ی یک لکه ی متوسط ممکن است دو برابر قطر زمین باشد معمولا لکه ها به صورت گروهی

دیده می شوند و یک گروه ممکن است بیش از صد لکه ی منفرد تشکیل شده باشد رصد لکه ها با چشم غیر

مصلح بدون فیلتر بسیار خطرناک است اما گاهی لکه ها اونقدر بزرگ هستند که با چشم غیر مصلح دیده

می شوند در این صورت هنگام طلوع یا غروب خورشید که درخشش ظاهر ی خورشید قدر ی کمتر شده

است می توان انها را دید دمای لکه ها حدود 1500 درجه ی سانتی گراد است به همین دلیل تیره به نظر

می رسند