ارزشمند ترین روش نمایش ناهمواری ها همانا نمایش آنها به صورت سه بعدی است نمایش بعد سوم یا مولفه سوم مختصات برای بسیاری از کاربرد ها اهمیت اساسی دارد زیرا از این طریق نه تنها پدیده های مورد نظر را ب صورت زنده تری در مقابل چشم بیننده قابل روئیت می سازد بلکه مغز وی را در تطابق تنگاتنگی با واقعیت پدیده ها قرار می دهد.

 زکات علم در نشر ان است. امام علی(ع)


سه بعدی سازی

 

ارزشمند ترین روش نمایش ناهمواری ها همانا نمایش آنها به صورت سه بعدی است نمایش بعد سوم یا مولفه سوم مختصات برای بسیاری از کاربرد ها اهمیت اساسی دارد زیرا از این طریق نه تنها پدیده های مورد نظر را ب صورت زنده تری در مقابل چشم بیننده قابل روئیت می سازد بلکه مغز وی را در تطابق تنگاتنگی با واقعیت پدیده ها قرار می دهد

اما باید در نظر داشت که نمایش بعد سوم سطح بر روی سطح مسطح کاغذ یا صفحه نمایش دشوار است

به همین دلیل نقشه برداران از دیر باز تلاش کرده اند روش هایی را برای نمایش ارتفاعات روی نقشه ارائه نمایند . سایه روشن ، گامهای رنگی ، اعداد ارتفاعی و منحنی های میزان از جمله این روش ها محسوب می شود

برای نیل به این هدف کامپیوتر به عنوان مهمترین ابزار شناخته می شود

ظهور کامپیوتر افق های روشن تری از هنر گرافیک را برای تهیه ی نقشه گشود

در این بین نقش کارتورگراف در ایجاد تصاویر سه بعدی و به تصویر کشاندن پدیده های مربوط به زمین به حالت سه بعدی از دنیای واقعی و انتقال آن بر روی یک صفحه را نادیده انگاشت

برای نواحی وسیع و موارد خاص می توان از مدل های سه بعدی استفاده نمود

۱- کاربرد های کارتوگرافی از جمله سایه روشن و کنترل کیفیت و........

۲-در سنجش از دوربرای بهبود کیفیت ژئومتریک تصاویر ماهواره ای

3- مقاصد نظامی

۴-مقاصد عمرانی

۵-مناطق کوچک

۶-برنامه ریزی چشم انداز های زمین

۷- مهندسی و تاسیسات جاده ها و کنترل ترافیک

۸-طراحی و ایجاد شهر های بزرگ

روش دیگر استفاده از روش اسکن سه بعدی با لیزر که در واقع روش برداشت مستقیم نقاط است ، می توان به مدل سه بعدی رقومی از زمین دست یافت ، روش کار به این صورت است که پرتو لیزر تحت زاویه خاصی به سمت منطقه مورد نظر فرستاده می شود و پرتو های برگشتی از نقاط به طور منظم و تعداد زیاد ثبت می شود

از آنجا که لیزر ازعوارضی مثل برگ درختان نیز عبور می کند ، در مناطق جنگلی نیز کاربرد دارد.