عید بر همگان مبارک

عید مبارک

آیا پیام عید قربان و فلسفه ی قربانی کردن سربریدن و خون ریختن است یا دل کندن از خواهشهای دنیایی، دوری کردن از تعلقات مادی، قربانی کردن وسوسه های شیطانی و ذبح هواهای نفسانی؟

عید قربان مبارک

به جرم شیعه بودن سر بریده شده اند