20 قدرت اقتصادی جهان

      کشور        تولید ناخالص         سال

-۱    

ایالات متحده

14,140,000,000,000.00

2009       

چین

8,747,000,000,000.00

2009       

ژاپن

4,150,000,000,000.00

2009       

هند

3,570,000,000,000.00

2009       

آلمان

2,810,000,000,000.00

2009       

بریتانیا

2,128,000,000,000.00

2009       

روسیه

2,110,000,000,000.00

2009       

فرانسه

2,097,000,000,000.00

2009       

برزیل

2,013,000,000,000.00

2009       

-۱۰

ایتالیا

1,739,000,000,000.00

2009       

-۱۱

مکزیک

1,465,000,000,000.00

2009       

-۱۲

کره جنوبی

1,364,000,000,000.00

2009       

-۱۳

اسپانیا

1,362,000,000,000.00

2009       

-۱۴

کانادا

1,279,000,000,000.00

2009       

-۱۵

اندونزی

962,500,000,000.00

2009       

-۱۶

ترکیه

874,500,000,000.00

2009       

-۱۷

استرالیا

851,100,000,000.00

2009       

-۱۸

ایران

827,100,000,000.00

2009       

-۱۹

تایوان

735,400,000,000.00

2009       

-۲۰

لهستان

689,300,000,000.00

2009