مرز بین شب و روز

آیا تاکنون مرز و سرحد بین روشنایی و تاریکی(شب و روز) را از نزدیک دیده اید؟ این امر از نزدیک و در منطقه محل سکونت تان هرگز مقدور و میسر نیست! اما اگر در فضا باشید و از آن بالا به تمام سطح کره زمین اشراف داشته باشید و همچنین از طریق  عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای ممکن است. و حال شما در این تصویر این حالت را می بینید: درحالی که  ایتالیا  و مناطق شرقی تر در تاریکی شب به سر میبرند در فرانسه اوایل شامگاه و اواخز روز و در اسپانیا بعد از ظهر و مناطق غربی تر  روز است .تصویر واقعی از فاصله مرز و سرحد بین شب و روز