انواع بارش:
چرخه آبی در اتمسفر سه مرحله مجزا از هم را تشکیل می‌دهند که عمدتاً عبارت است از تبخیر-تراکم-بارندگی.
بطور کلی بارندگی را به عنوان هر رطوبتی که متراکم شده و به سطح زمین ریزش کند تعریف می‌کنند بقیه در ادامه مطلب...

زکات علم در نشر آن است. امام علی(ع)

بارش


 

انواع بارش


چرخه آبی در اتمسفر سه مرحله مجزا از هم را تشکیل می‌دهند که عمدتاً عبارت است از تبخیر-تراکم-بارندگی

بطور کلی بارندگی را به عنوان هر رطوبتی که متراکم شده و به سطح زمین ریزش کند تعریف می‌کنند.

اشکال بارندگی

 

 

1- باران (Rain) : باران حالتی از بارندگی به صورت مایع است باران‌هایی با شدت خفیف که مرکب از ذرات قطرات بسیار کوچکند به سختی به سطح زمین می‌رسند،بنابراین (باران ریز) (Drizzle) نامیده می‌شوند. در اغلب شرایط قطرات کوچک آب قبل از رسیدن به سطح زمین تماماًتبخیر می‌گردند این حالت را (Mist) می‌گویند.

 باران


2- برف (Snow) : زمانی که تراکم در هوای در حال صعود،که درجه حرارت آن زیر نقطه انجماد است بوقوع پیوندد بلورهای یخ شش بری تشکیل می‌گردد که ممکن است بصورت اشکال منفرد یا چسبیده تشکیل دانه‌های برف یا انواع مختلف و متغیری را بدهند در نتیجه پیوند بلورهای شش بر،اشکال زیبای برف به انواع خیلی زیاد به ظهور می‌رسد.

برف
3- اسلیت(Sleet) :
اگر قطرات در حال ریزش از ابرها با لایه هوایی که دارای دمای زیر نقطه انجماد است برخورد کند،اغلب به صورت باران یخ زده یا مخلوطی از آب و برف در می‌آید. این امر حکایت از وارونگی حرارت در لایه‌ای از هوا دارد هر چند که میزان آن اندک باشد. در انگلستان به مخلوطی از برف و باران و یا برف تا حدود ذوب شده (اسلیت ) می‌گویند.

اسلیت

تگرگ(Hail) : تگرگ،حاصل حرکات قائم شدید،قطرات باران است که در طوفان‌های رعد و برق مشاهده می‌گردد در چنین حالاتی ،قطرات آب درون یک توده هوا در نتیجه حرکات قائم سریع به سطح زیر نقطه انجماد رسیده و به سرعت منجمد شده و با انباشتگی از برف و آب در سطوح مختلف رشد می‌کنند این چنین حرکات قائم سریع، بویژه در ابرهای از نوع کومولونیمبوس بوجود می‌آید که درای سرعت دوازده تا سی متر در ثانیه می باشند بعضاً تگرگ دارای اندازه‌ای در حدود پنج و نیم میلی‌متر و شکلی شبیه به برف را داشته و متشکل از دانه‌های گرد و تیره است و گاهی نیز تگرگ بصورت دانه‌هایی با قطر پنج تا پنجاه میلی‌متر و یا بصورت پارچه‌ایی از یخ فرو می‌ریزد.

تگرگ یا ژاله

گلیز(Glaze) : وقتی باران بر روی اشیاء و یا زمینی که دارای دماهای زیر نقطه انجمادند،فرو بریزد به صورت پوشش و یا پهنه‌ای از یخ در می‌آید که به نام گلیز یا باران بسیار سرد نامیده می‌شود.

 اسلیت