ما هیچ دوره تحصیلی را نمی‎توانیم شروع آموزش این روش تدریس قرار دهیم، اما برای تأثیر بیشتر این روش و عادت کردن دانش‎آموزان به این سبک از تدریس بهتر از پایه‎ها پایین‎تر این روش تدریس را شروع کنیم .بقیه درادامه مطلب...

زکات علم درنشران است.امام علی(ع)

ss


درنهایت معلم وظیفه دارد با تنظیم یک گزارش نهایی آن را در اختیار اولیاء دانش‎آموزان قرار دهد .

آیا روش تدریس کار گروهی فقط مختص به یک دوره تحصیلی است؟

خیر : ما هیچ دوره تحصیلی را نمی‎توانیم شروع آموزش این روش تدریس قرار دهیم، اما برای تأثیر بیشتر این روش و عادت کردن دانش‎آموزان به این سبک از تدریس بهتر از پایه‎ها پایین‎تر این روش تدریس را شروع کنیم .

نکته بعدی این است که فقط برای بعضی از موضوعات جغرافیایی با روش کار گروهی قابل ارائه هستند و  فضای کلاس نیز تحمل این کار را ندارد.

حال سؤال این است معایب و محاسن این روش تحقیق چه می‎باشد؟

محاسن:

1.     به وجود آوردن روحیه همکاری و مشارکت بین دانش‎آموزان .

2.     ایجاد رقابت بین گروههای دانش‎آموزان .

3.     مورد توجه قرار گرفتن افراد ضعیف در گروه توسط افراد قوی‎تر .

4.     تقویت مهارتهای گفتاری .

5.     مهارت ارائه و بیان کردن مطلب .

  معایب :

          باتوجه به شرکت همه دانش‎آموزان در کلاس و فرصت برای نشان دادن مهارتهای خود معایبی به نظر نمی‎رسد.

hy

منبع:http://www2.irib.ir/amouzesh/m/jeography/PAGE03.HTM