اگر رقابت مطرح باشد آرایش کلاس کمی متفاوت است و اگر لازم باشد که همه گروهها یک سرفصل درسی را پوشش دهند لازم به جداسازی گروهها نمی‎باشد. معلم در وسط کلاس قرار دارد و روی میز او که در وسط کلاس قرار گرفته عکسها، مقالات ، اطلس و نقشه‎های جغرافیایی و بریده‎های روزنامه ‎ها قرارداده شده است و هر گروه بسته به نیاز خود از این منابع استفاده می‎کنند.بقیه درادامه مطلب...

زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع)

vf 

 اگر رقابت مطرح باشد آرایش کلاس کمی متفاوت است و اگر لازم باشد که همه گروهها یک سرفصل درسی را پوشش دهند لازم به جداسازی گروهها نمی‎باشد. معلم در وسط کلاس قرار دارد و روی میز او که در وسط کلاس قرار گرفته عکسها، مقالات ، اطلس و نقشه‎های جغرافیایی و بریده‎های روزنامه ‎ها قرارداده شده است و هر گروه بسته به نیاز خود از این منابع استفاده می‎کنند.

 

hy

آیا وضعیت و امکانات یک کلاس به اما اجازه می‎دهد که از روش تدریس گروهی استفاده کنیم ؟

بله !‌ با قرار دادن دو میز در کنار هم فضای مناسبی برای کار گروهی فراهم می‎گردد و با دراختیار گذاشتن یک میز اضافی در وسط کلاس تمام مواد لازم در دسترس تمام گروهها قرا ر می‎گیرد.

به میز وسط کلاس اشاره شد،‌ حال سؤال این است آیا برای روش تدریس گروهی امکانات و و سائل خاصی مورد نیاز است؟

امکانات و  وسائل باید منطبق با وظایفی باشد که از دانش‎آموز انتظار داریم و این امکانات باید برحسب نیاز دانش‎آموزان در اختیار آنها قرار گیرد.

lq

لازم به ذکر است که روش کار گروهی، روش است که معلم تصمیم گیرنده اصلی می‎باشد. حال سؤال این است که وظایف معلم در کلاس چه می‎باشد؟

 1. موضوع مورد تحقیق مشخص باشد.

 2. وضعیت دانش‎آموزان در گروهها را مشخص کند.

 3. افراد قوی و ضعیف را با هم در داخل گروهها قرار دهد.

 4. روحیه و پتانسیل دانش‎آموزان را قبل از تفکیک گروهها مشخص نماید.

 5. معرفی منابع برای مطالعه بیشتر و یادداشت برداری برای همه گروهها .

 6. نظارت بر پیشرفت کار توسط گروهها و جلوگیری از عقب ماندن یک گروه نسبت به گروه دیگر .

 7. آماده‎سازی کلای برای ارائه نتایج کار .

 8. تعیین یک منشی در صورتیکه لازم باشد که یافته‎های گروهها در سر کلاس نوشته شود و جمع‎بندی گردد.

 9. برگزاری جلساتی برای ارائه مطالب و نوبت‎بندی برای ارائه کردن مطالب توسط گروهها.

 10. جمع‎بندی کار پس از پایان کار.

 11. پرسش و پاسخ و ارائه کار توسط خود گروهها.

 12. ارزشیابی از روش تدریس گروهی بصورت ارزشیابی از گروهها .