آیا روش تدریس کار گروهی (گروپی)فقط مختص به یک دوره تحصیلی است؟
خیر : ما هیچ دوره تحصیلی را نمی‎توانیم شروع آموزش این روش تدریس قرار دهیم، اما برای تأثیر بیشتر این روش و عادت کردن دانش‎آموزان به این سبک از تدریس بهتر از پایه‎ها پایین‎تر این روش تدریس را شروع کنیم .بقیه رادرادامه مطلب بخوانید...

زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع)

vr


چگونگی ارزشیابی روش کار گروهی

درنهایت معلم وظیفه دارد با تنظیم یک گزارش نهایی آن را در اختیار اولیاء دانش‎آموزان قرار دهد .
آیا روش تدریس کار گروهی فقط مختص به یک دوره تحصیلی است؟
خیر : ما هیچ دوره تحصیلی را نمی‎توانیم شروع آموزش این روش تدریس قرار دهیم، اما برای تأثیر بیشتر این روش و عادت کردن دانش‎آموزان به این سبک از تدریس بهتر از پایه‎ها پایین‎تر این روش تدریس را شروع کنیم .
نکته بعدی این است که فقط برای بعضی از موضوعات جغرافیایی با روش کار گروهی قابل ارائه هستند و فضای کلاس نیز تحمل این کار را ندارد.
حال سؤال این است معایب و محاسن این روش تحقیق چه می‎باشد؟
محاسن:
1. به وجود آوردن روحیه همکاری و مشارکت بین دانش‎آموزان .
2. ایجاد رقابت بین گروههای دانش‎آموزان .
3. مورد توجه قرار گرفتن افراد ضعیف در گروه توسط افراد قوی‎تر .
4. تقویت مهارتهای گفتاری .
5. مهارت ارائه و بیان کردن مطلب .
معایب :
باتوجه به شرکت همه دانش‎آموزان در کلاس و فرصت برای نشان دادن مهارتهای خود معایبی به نظر نمی‎رسد.
باتوجه به شیوه‎های سنتی آمورش و ارزشیابی، بین دو شیوه ارزشیابی در کار گروهی و ارزشیابی در وضع موجود مطالبی ارائه می‎شود.
در ابتدا باید بدانیم که کار گروهی را باید در هر سه دوره ابتدایی، راهنمائی و دبیرستان انجام دهیم و روحیه همکاری و تعاون را در میان دانش‎آموزان تقویت کنیم .
ارزشیابی موجود پاسخگوی نیاز کار نمی‎باشد، ما می‎توانیم در ارزشیابی یک نفر یا تمام گروه را مورد ارزیابی قرار دهیم .
روحیه کار گروهی به شکل فردی وقتی اندازه‎گیری می‎شود که اگر یک نفر در داخل گروه قرار گیرد تا چه اندازه قابلیت انجام کار اجتماعی را دارا می‎باشد.
وظایف محول شده به یک فرد تا چه اندازه در داخل گروه انجام می‎پذیرد.
نکته :
1. مطالب فراهم شده از نظر علمی می‎تواند مورد ارزشیابی قرارگیرد.
2. چگونه ارائه یافته‎ها مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.
3. پاسخگویی گروهها به سؤالات در زمینه مطالب گردآوری  روش آمورش سخنرانی

نام "سخنرانی‎" حالتی غیرفعال و پویا را در ذهن تداعی می‎کند اما در روش‎های فعال آموزش جغرافیا ما از سخنرانی استفاده می‎کنیم مشخصات این روش را توضیح می‎دهیم :
روش سخنرانی یکی از متداول‎ترین روش‎های تدریس در بسیاری از علوم از جمله جغرافیا می‎باش، علت اینکه انتخاب این روش به عنوان یکی از بهترین روش‎های آموزش است به دو جهت می‎باشد.
1. بیان مشخصات روش تدریس
2. سخنرانی شاخصی برای تأثیر روش‎های فعال می‎باشد.
ما با قیاس یک روش غیرفعال مشخص می‎کنیم چرا بین روش‎های فعال و غیرفعال فرق گذاشته می‎شود؟
   چگونه می توان یک روش غیرفعال را به روش فعال تبدیل کرد

روش سخنرانی آشناترین روش تدریس برای معلمان می‎باشد. یونانیان از جمله کسانی هستند که ازاین روش استفاده کردند، این روش ساده‎ترین و کم هزینه‎ترین روش تدریس برای هر موضوعی و در هر زمانی می‎باشد.
این روش با شیوه‎های مختلف مورد استفاده کسانی که روش‎های فعال را می‎شناسند قرار می‎گیرد و با استفاده از این بخشهایی از روشهای فعال تدریس را انجام می‎دهند.
 

منبع:http://www2.irib.ir/Amouzesh/d/page_sh.asp?key=2&ov=81