جغرافیا چیست؟

کره زمین


موضوع جغرافیا در طول دو هزار سال اخیر زمین و وصف آن بوده و تعریف آن مانند علوم دیگر دقیق تر و عمیق تر شده است، بنا براین موضوع جغرافیا از یک سو شناخت پدیده ی واحد کره ی زمین و از سوی دیگر شناخت تنوع نامحدود مکان ها بوده است . وصف زمین که انسان، محیط و روابط بین آنها را در بر می گیرد همواره جوهر اصلی تعریف و موضوع جغرافیا را تشکیل می دهد. بنابراین جغرافیا علمی است که به بررسی رابطه ی انسان و محیط جغرافیایی وی می پردازد از این رو، دو عامل مهم انسان و محیط در مطالعات جغرافیایی نقش بسیار اساسی دارند. در بررسی های جغرافیایی توجه به تفاوت ها و تشابهات محیط مورد توجه جغرافیدانان است. تعریف جغرافیا با توجه به شناخت پدیده ها و موضوعات جغرافیایی و متناسب با مقتضیات علمی زمان و دگرگونی های اجتمافی در تحول دائم است.


اهداف درس جغرافیا:


آشنایی با نقش و اهمیت علم جغرافیا در زندگی
شناخت ویژگی‌های جغرافیای طبیعی ایران
آشنایی با هر ویژگی‌های جغرافیای انسانی ایران
شناخت وضعیت آب و محدودیت‌های آن
آشنایی با ویژگی‌ها،‌پراکندگی‌ و علل ایجاد بیابان
آشنایی با اهمیت جنگل‌ها، انواع بیوم‌ها و علل تخریب آن‌ها
آشنایی با برخی از علل و تأثیر آلودگی‌ها
آشنایی با مخاطرات طبیعی و علل وقوع آن
آشنایی با عوامل مؤثردر پراکندگی جمعیت و عوامل مؤثر در رشد طبیعی آن
آشنایی با عوامل مؤثر در توسعه‌ی جهانگردی
آشنایی با مفهوم ناحیه و نقش عوامل انسانی در ایجاد آن
آشنایی با سواحل و نقش فرسایش در آن
شناخت ویژگی های مناطق کوهستانی و چگونگی تغییر آن
آشنایی با ویژگی‌های نواحی گرم
آشنایی با ویژگی‌های نواحی قطبی
آشنایی با ویژگی‌های سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی
شناخت کشور به عنوان یک واحد سیاسی
شناخت انواع فعالیت در نواحی اقتصادی
آشنایی با فلسفه‌ی جغرافیا
آشنایی بامهارت‌های جغرافیایی

زکات علم درنشرآن است. امام علی(ع)