برنامه‌ریزی شهری برای حمل‌ونقل سبک

بسیاری از کشورهای درحال توسعه قادر به تامین حمل ونقل عمومی مناسب برای اکثریت مردم خود نیستند. درحالی که می‌توانند در حمل و نقل دوچرخه سرمایه‌گذاری کنند. حمل ونقل دوچرخه به عنوان یکی از روش‌های حمل ونقل غیر موتوری، دارای جذابیت‌های خاص خود است. دوچرخه سواری یا بایسکا سواری دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی فراوان است، اما شاید مهمترین ویژگی آنها، در فقدان نتایج ناگوار به وجود آمده از سوی سایر روش‌های رفت وآمد است بقیه در ادامه مطلب...

زکات علم درنشر آن است. امام علی(ع)

 


ادامه مطلب ...